Gülce Edebiyat Akımı

Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
Şahid-i Sırradır Seyran // Gülce - Yediveren - İç İçe //Dar’dı aşka bülbül kalbi, aç’tı hem ve hem de taş’tı.
Dardı ki, aşk sığmaz idi, açtı kalbi aşkla taştı.

Baktı ki faniydi yâr’i, bardı aşk; kalp ondan caydı,
Bâk’tı, talep etti yâri, bar’dı aşk; kalp ona cay’dı.

Birden Bakiye dönerken kalbi arî, kalbi ak’tı.
Bir’den gelenle döner’ken gönlü ari oldu aktı.

An’da bedi asırlarda, vardı yâre, yâre güldü.
Ân’da bedia sırlarda, Var’dı yâri, yâri gül’dü.

Al’dı gül’ü, aşkı kalbi’; hasretti, şevki kat kattı.
Aldı yâri, sardı kalbi, hasr etti, özüne kattı.

Arşa çıktı baktı baktı; âşık ana selam etti.
Arş açık tıbak tıbaktı, âşıkana selametti.

Cem’ âliyye sırr-ı sırran, sahib-i sırradır seyran.
Cemâliyye sırr-ı sırr ân, şahid-i sırradır seyran.

Baki aşka varan er’dir, cem’ ol ana olsun selam.
Baki adın ile erdir, cem olana eyle selam.

Helecanlar aşkla birdir, cemil cümle hep bir eyle.
Hele, canlar Senle Bir’dir, Cemil adınla birey’le…


Sözlük:

Bar: Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı.
Bâk: Korku, havf, çekinme, sakınma.
Yâri: Yardım.
Bar’: Yemiş, meyve.
Cay’: Yer, makam, mevki.
Ari: Pâk.
Ari: Serbest, hür.
Bedi: Garip, acip.
Ân: Güzellik.
Bedia: Yeni icad edilmiş.
Hasr: Bir şeyin içine alma. Bir çember içine almak.
Tıbak: Kat, tabaka.
Cem’: Tas: Bütün eşyayı Cenab-ı Hak ile görerek kendi havl ve kuvvetinden teberri etmek.
Selam: Selâmet, emniyet. Sulh.
Selam: Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua.
Cem: Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma.
Cemi’: Cümle, hep, bütün.
Âli: Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan.
Sırr: Gizli hakikat. Gizli iş. Allah'ın hikmeti. İnsanın aklının ermediği şey.
Sırr: Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife.
Sırran: Gizli.
Seyran: Açılma, ferahlanma.
Seyran: Bakıp görme.

31. Ocak. 2011 – İzmir

Ali Oskan