Gülce Edebiyat Akımı

Tam Görünüm: ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(55): BEZMÎ
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Sayfayı normal görüntülemek için, buraya tıklayın.
ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER(55): BEZMÎ


Mustafa CEYLAN
*************


XVII. Yüzyıda yaşamış, asker şairlerimizden. 1683 yılında yapılan Peç seferine katılmış, sağ ayağına “humbara” düşmüş ve şehid olmuştur.

*

“Bâis figân ü nâleme ol mâh-rû mudur
Yohsa visâle bende olan ârzû mudur

Gûş eylemez mi ol meh-i nâ-mihribân aceb
Te’sîri yok mu nâlelerim güft ü gû mudur

Her bir nigâhın olmada zahm-âver-i derûn
Şimşîr-i gamzen ey şeh-i hûbân dür û mudur

Seyl-i sirişk-i dîde-i hûn-bârdan garaz
Âyâ sevâd-ı dâğ-ı dili şüst ü şû mudur

Âdâb Sümenât-ı dâğ-ı muhabbetde Bezmî
Bilmem perestiş ol saneme ser fürû mudur.”


*
Kaynaklara göre:

Babasının adı Ramazan. Divan-ı Hümayun kâtipliği görevinde bulunmuş. Daha sonra bu görevden kendi isteğiyle ayrılmıştır. Yeniçeri Ağası Tekirdağlı Mustafa Paşa’ nın nedimi olmuş 1682/83 yılında yapılan peç seferine katılmış ve orada şehid olmuştur. İstanbullu veya Bosnalı olduğunu kaynaklar belirtmişlerdir. Bazı kaynaklar da Bezmî mahlasından dolayı kendi eceliyle vefat eden şair Mustafa Bezmî ile karıştırmışlardır.


*

“Gül ile halk olunmuş çünkü ey dil hâr bir yerde
Baîd olmaz olursa yâr ile ağyâr bir yerde.

Dilberin âşık olan emrine münkâd gerek
Yâr olup sevdiğine gayrilere yâd gerek.”